top of page

5 אפשרויות להפחתת מס רכישה בדירות מגורים

מס הרכישה שיחול ברכישת דירות מגורים עלול לעמוד על שיעור של עד 8% ו- 10% משווי הרכישה של הדירה, ככל שהדירה הנרכשת תהווה בידיו של הרוכש דירתו הנוספת.


יחד עם זאת, ככל שיתחייב רוכש הדירה הנוספת למכור את דירתו הישנה תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת או תוך 12 חודשים ממועד סיום בנייתה של הדירה החדשה (ברכישת דירת קבלן), אז שיעור מס הרכישה יעמוד על שיעור של מדרגות מס רכישה לדירה יחידה.


גובה ושיעור מס הרכישה תלוי בסוג הנכס, בשווי הנכס, בזהות הרוכש ובנתוניו האישיים ובכוונת השימוש בנכס.


לכן, החלטנו להביא בפניכם 5 אפשרויות להפחתת מס הרכישה שיאפשרו לעורך הדין להקל על לקוחותיו את נטל המס כפי שיובא להלן:


1. שיעור מס רכישה מקל לרוכש דירת מגורים שהוא נכה, עיוור ומשפחות חיילים שנספו במערכה – מס רכישה נמוך זה בשיעור של עד 0.5% משווי הרכישה, מוקנה לרוכש שהוא נכה ולבן זוגו אשר בכוונתם לרכוש דירת מגורים לצורך מגורי הנכה. ההקלה תינתן בתנאים מסוימים להורי קטין שהוא נכה אף אם רכישת הדירה תיעשה על שם ההורים.

להרחבה על תנאי ההקלה בקישור: https://bit.ly/391WLQX


2. שיעור מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה לגבי דירות על אף שאינן עומדות בלשון הוראות החוק - הוראת ביצוע 3/2013 מאפשרת מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה במקרים מיוחדים וזאת על אף שאינם עומדים בלשון הוראות החוק, המקרים הם כדלקמן:

2.1. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.

2.2. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.

2.3. רוכש שאין לו דירות מגורים, ורוכש בו זמנית לראשונה, יותר מדירה אחת.

להרחבה על תנאי ההקלות בקישור: https://bit.ly/37TNaKE


3. העברות ללא תמורה ל"קרוב" יעמדו על 1/3 ממס הרכישה שצריך לחול בעסקת רכישה שאינה ל"קרוב"להרחבה בנושא זה יש ללחוץ על הקישור: https://bit.ly/2TeHsh7. בנוסף, יודגש כי העברה ללא תמורה של דירת מגורים מאדם לבן זוגו המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה (לא הנחה אלא פטור מלא).


4. מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה לאחד מבני הזוג- חזקת התא המשפחתי חלה לפי חוק מיסוי מקרקעין הן על מוכר והן על רוכש זכות במקרקעין. במהלך השנים ניתנו מספר פסקי דין אשר עיצבו את ההלכה באשר לאופן בו ניתן לסתור את חזקת התא המשפחתי ולדרוש מס רכישה לפי דירה יחידה במקרים אשר עומדים בתנאי הפסיקה.

להרחבה בנושא זה יש ללחוץ על הקישור: https://bit.ly/2SXgZFO


5. מס מופחת על רכישת דירה נוספת לבעל דירה בקבוצת רכישה שבנייתה התעכבה – בעלים של דירה בקבוצת רכישה אשר טרם החלה בנייתה/בנייתה מתעכבת, נחשב לבעלים של דירת מגורים לצורך מס רכישה. לכן, כאשר ירכוש דירה נוספת על דירת קבוצת הרכישה שבנייתה טרם הסתיימה, שיעור מס הרכישה יעמוד על שיעור מס רכישה של דירה נוספת. בעלים שיעמוד בתנאי תיקון 93 לחוק, יוכל להנות ממס רכישה לדירה יחידה על אף האמור ככל שיעמוד בתנאי התיקון. יודגש כי אותו בעלים שייהנה ממדרגות מס רכישה לדירה יחידה ברכישת הדירה הנוספת, לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח כאשר ימכור את דירת קבוצת הרכישה. להרחבה בנושא זה יש ללחוץ על הקישור: https://bit.ly/2SXI6R4.


לסיכום, האפשרויות לעיל אינן ממצות את כל קשת ההנחות הקיימת אך בהחלט מאפשרת להציף בפני רוכשי הדירות רעיונות מרכזיים שיכולים להיות רלוונטיים ולחסוך מס של עשרות / מאות אלפי ₪.
Komentarze


bottom of page