top of page

תחומי טיפול

תכנון מס מקדים ודיווח לרשויות המס

לדיווח על עסקאות, תוכנן וצורתן משמעות רבה בהשגת תוצאות מיטביות בסכומי המס שהנישום ישלם.

 

משרדנו שם דגש על תכנון העסקאות מההיבט המיסויי תוך פגישה אישית עם הלקוח לייעוץ המס בהתהוותה של העסקה, מתן הערות מיסוי להסכמי המכר, ניצול הטבות המס על פי הוראות החוק, הפסיקה ועמדת רשויות המס, הערכת מס מקדימהלעסקה, מילוי טפסים והכנת תחשיבים.

הליכי תיקון, השגה וערעור
  1. תיקון שומות - משרדנו מתמחה בהליכים של תיקון השומות גם לאחר הגשתן וקביעתן על ידי המנהל. בפני הנישום הדרך לתקן את השומות במידה והוא עומד בתנאי החוק כאשר תיקון השומות עשוי להחזיר כספים רבים לנישום ששומותיו כבר נקבעו ע"י המנהל בעבר. מכיוון שהאפשרות להגשת הבקשה מוגבלת ל-4 שנים בלבד, יש להגיש את הבקשה לתיקון תוך מועד זה. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לביטול קנסות וכן בקשה להארכת מועדים לפי חוק מיסוי מקרקעין.

  2. השגה – הליך ערעור מסוג של השגה הינו ערעור על שומות המנהל בפני גורם אחראי אחר בתוך משרדי מיסוי מקרקעין. מיומנות וניסיון בהליכים מסוג זה חשובים לצורך שיפור השומות בהשוואה לשומות המנהל בשלב הדיווח. ההשגה תוגש תוך 30 ימים ממועד קבלת השומות בידי הנישום או עורך הדין המייצג.

  3. ערעור לבית המשפט– על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין הן בשלב ההשגה והן על החלטות בבקשה לתיקון שומה ו/או בבקשות לביטול עסקה, זכאי הנישום לערער לבית המשפט על מנת להפוך את החלטת רשויות המס ולקבל את עמדת הנישום. הערעור ייעשה לוועדת הערר בבית המשפט המחוזי ויוגש תוך 30 ימים ממועד קבלת שומות המנהל ע"י הנישום או עורך הדין המייצג. באפשרותו של הנישום לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אל בית המשפט העליון ולבקש לקבל את עמדתו גם שם.

בקשות לגילוי מרצון

למשרדנו ניסיון בהגשת בקשות לגילוי מרצון לצורך קבלת הגנה וחסינות פלילית מלאה בענייני מס שלא קיבלו גילוי בפני רשויות המס. נישום שלא דיווח על עסקת מקרקעין, לא דיווח על הכנסות בארץ או בחו"ל, לא שילם מס הכנסה, לא שילם מע"מ ולא ביצע חובות נוספים אשר מוטלים עליו בתחומים אלה, יוכל להנות מחסינות פלילית תוך הגשת בקשה אנונימית ותוך טיפול מזורז.

ההגנה הפלילית תחול על עבירות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין והלבנת הון.

בקשות מקדמיות (Pre-Ruling) והסדרי מס

באפשרות הנישומים פתוחה הדרך להגשת בקשה מקדמית לגורמים שונים ברשויות המס על מנת לקבל ודאות מיסויית בסוגיות שונות. למשרדנו ניסיון בהגשת הבקשות וייצוג בהן לצורך קבלת הוודאות של תוצאת המס. הוודאות כאמור מהווה לעיתים שיקול מכריע לצורך כריתת העסקה ולכן על מנת לקבל את הבקשה בהתאם להערכות המוקדמות יש לבצע את הגשת הבקשה ואת הטיפול בה בדרך שתהיה מקובלת על ידי רשויות המס. באמצעות הגשת הבקשה ניתן להגיע להסדרי מס שונים.

חוות דעת

משרדנו מעניק חוות דעת בתחום מיסוי המקרקעין תוך בחינת החלופות הקיימות למיסוי האפשרי, תכנוני מס לגיטימיים להפחתת המס הצפוי והחשיפות השונות למיסוי מירבי. חוות הדעת ניתנות תוך סקירת הוראות החוק, פסקי הדין של בתי המשפט ועמדת רשויות המס.

bottom of page