top of page

פטור ממס רכישה לנכה

עודכן: 5 במאי 2018

מכירת זכות במקרקעין לנכה "פטורה" ממס רכישה.

להקלת מס זו 10 כללים מרכזיים אותם נפרט כדלקמן:

1. במועד הרכישה המבקש הינו נכה.

2. הרכישה היא של זכות במקרקעין בבעלות הנכה ולשם שיכונו.

3. הפטור אינו פטור אמיתי אלא הנחת מס שעלולה להגיע עד לשיעור מס של 0.5% על מלוא שווי הזכות.

4. הנחת המס תינתן פעמיים בלבד בחייו של הנכה.

5. הנחת המס תינתן גם ל"נפגע" (עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) וגם "לבן משפחה של חייל שנספה במערכה" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות מס רכישה.

6. נכה המבקש את הנחת המס יוכיח את נכותו בהתאם לתעודה שתומצא לו מאת הביטוח הלאומי והמופנית למנהל מיסוי מקרקעין אותה הוא יצרף לבקשה.

7. זכאות הנכה להנחת המס תיקבע בהתאם לעמידתו של הנכה בהגדרות תקנה 1 לתקנות מס רכישה.

8. גם ברכישת קרקע תחול הנחת המס ובלבד שהנכה יתחיל לבנות עליה תוך שנתיים מיום הרכישה.

9. הנחת המס תחול גם על בת זוגו של הנכה במידה ויתקיימו 2 תנאים מצטברים: הדירה נרכשה ע"י שני בני הזוג בהסכם רכישה משותף והנכה היה נשוי לבת הזוג בעת הרכישה או תוך שנים עשר חודשים מיום הרכישה.

10. הקלה לנכה קטין שמתגורר בדירת הוריו – על מנת ליהנות מהנחת המס לנכה קטין יש לרשום את הדירה ע"ש הקטין הנכה כאמור לעיל.

מכיוון שנושא זה טומן בחובו בעיות, פורסמה הנחיה מקלה ע"י רשויות המס לפיה במידה ויתקיימו מספר תנאים, הדירה שתירכש, בין היתר לשיכונו של הקטין, תיהנה מההקלה בהתקיים מספר תנאים (פנייה לביהמ"ש לצורך ניצול ההקלה, אישור מביהמ"ש שההקלה תיגרע מתוך הפעמיים שעומדות לניצול ע"י הקטין).

הכללים לעיל אינם ממצים את כל הדיון בנושא.


Comments


bottom of page