top of page

מס היסף

עודכן: 22 ביוני 2018

סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195) קובע שיחיד אשר "הכנסתו החייבת" בשנת המס עולה על תקרת הכנסה בסך של כ- 640,000 ₪ יחוייב במס נוסף בשיעור של 3% (נכון לשנת 2017) בגין כל שקל נוסף העולה על תקרת ההכנסה.


"הכנסה חייבת" היא הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה על פי כל דין. הכנסה זו כוללת גם הכנסה הונית בהתאם לסעיף 89 לפקודה ולמעט סכום אינפלציוני.


ולעניין מס יסף על שבח המקרקעין, קובע סעיף 121ב לפקודה כי מס היסף יחול על שבח שנוצר ממכירת מקרקעין. ולעניין דירת מגורים, רק אם שווי המכירה שלה עולה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס.

בהתאם לעמדת רשויות המס כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע מס' 9/15, כאשר שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪, סכום השבח הריאלי במלואו, בגין שווי המכירה המלא, יווסף להכנסה החייבת לצורך קביעת החבות במס היסף וזאת בנוסף להכנסות במס הכנסה בגינן יחול מס היסף.


לפיכך, המסקנה היא, כי לעניין מכירת זכות במקרקעין, אין לשלם מס יסף במקרים בהם:

1. הדירה אינה עולה על 4 מיליון ₪

2. הדירה פטורה ממס


ומה הדין במצב בו הדירה לא נמכרת בפטור ממס שבח אלא בחישוב הלינארי החדש?

סכום המס בהתאם לחישוב הלינארי החדש, מחושב באופן כזה שעל השבח הריאלי שנצמח מיום הרכישה ועד ליום 1.1.14 יחול מס בשיעור 0% מס ועל השבח הריאלי שנצמח מיום 1.1.14 ועד ליום המכירה יחול מס בשיעור של 25%. חלוקת השבח הריאלי תיעשה לפי מספר הימים מיום הרכישה ועד ליום המכירה.

בהתאם לעמדת רשויות המס כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע מס' 5/2013, במקרה בו דירת מגורים מזכה נמכרת בחישוב הלינארי החדש (ראו פירוט לעיל), השבח הריאלי שנצמח מיום הרכישה ועד ליום 1.1.14 לא יתווסף להכנסה החייבת לצורך חישוב החבות במס יסף ואילו השבח הריאלי שנצמח מיום 1.1.14 ועד ליום המכירה, יתווסף להכנסה החייבת לצורך חישוב החבות במס היסף.


Comments


bottom of page