top of page

המסלולים לקבלת אישורי מיסים - במיסוי מקרקעין

עודכן: 11 ביולי 2018

לאחרונה פורסם תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין המאפשר קיצור משמעותי של טווח הזמנים בין מועד חתימת עסקה במקרקעין ועד לקבלת אישורי מיסים לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין זאת על אף טרם סיומו של ההליך השומתי.

במסגרת התיקון נקבעו שני מסלולים נוספים למסלול הקיים ולפיהם, בהתקיים תנאים מצטברים לכל מסלול, יוכל רוכש הזכות לקבל אישור מיסים כאשר תחולת התיקון הינו מיום 30.5.2018.

שלושת המסלולים הם כדלקמן:

1. מסלול 1 (מסלול קיים), אישור מס רכישה מקדמה – בהתאם למסלול זה ניתן לקבל אישור מס רכישה תוך 60 ימים (קיצור מ-90 ימים מלפני התיקון) ממועד ההצהרה. התנאים המצטברים במסלול זה מתייחסים לעמידה בתנאים ע"י הרוכש בלבד.

2. מסלול 2 (מסלול חדש), מסלול לדירות מגורים פטורות – בהתאם למסלול זה ניתן לקבל אישור מס שבח ואישור מס רכישה תוך עד 17 ימים (לשנת 2018) ממועד ההצהרה או ממועד המצאת המסמכים הנדרשים להשלמה ע"י המנהל, לפי המאוחר מביניהם. התנאים המצטברים במסלול זה מתייחסים לעמידה בתנאים ע"י הרוכש והמוכר כמקשה אחת.

3. מסלול 3 (מסלול חדש), עמידה בתנאים שקבע המנהל – בהתאם למסלול זה ניתן לקבל אישור מס רכישה עם השלמת ההצהרות ותשלום המס, הכל במידה והתנאים המצטברים במסלול זה התמלאו ע"י הרוכש בלבד.בדיקת כל התנאים המצטברים תיעשה נכון למועד הנפקת האישור וברכישה ע"י מספר רוכשים, לרבות בני זוג, הבדיקה תיעשה על כל רוכש בנפרד.


הגשת הבקשות: הבקשות לקבלת אישורי מיסים לפי מסלולים 1 ו-2 יוגשו למשרד האיזורי הרלוונטי (למדור הגביה) ע"ג טופס 7161 והבקשות לקבלת אישורי מיסים לפי מסלול 3 יוגשו למוקד הארצי בלבד (לא למשרד האיזורי) במייל ייעודי mokednihul@taxes.gov.il  ע"ג טופס 7160. לבקשות במסלול 3 יצורפו, בנוסף להצהרת הרוכש כי הוא עומד בכל התנאים הנדרשים,  מסמך הרישום (נסח טאבו/אישור רישום זכויות).


הנפקת האישורים: אישורי המיסים לפי מסלולים 1 ו-2 יונפקו באמצעות מערכת המייצגים ואילו אישור מס רכישה לפי מסלול 3 יישלח בחוזר לתיבת הדואר האלקטרוני של עוה"ד המייצג שביקש את האישור.


האישורים: על כל אישור מס רכישה שיונפק לצורכי רישום תופיע הערה לפי סעיף 16(ז)(1) לחוק מיסוי מקרקעין כאשר ההערה לא תימנע ביצוע עסקאות או כל פעולה אחרת. ההערה תימחק אוטומטית ע"י רשות המיסים לאחר אישור ממנהל מיסוי מקרקעין, אל רשם המקרקעין ולמי שנרשמה לו הזכות, כי העסקה פטורה או ששולם המס בגינה.Comments


bottom of page