top of page

הדיווח המקוון במיסוי מקרקעין

עודכן: 10 באוג׳ 2018

מדווחים למיסוי מקרקעין על עסקה? כדאי שתדע מה מתחיל ביום 1/12/2017.

לאחרונה נקבע כי החל מיום 1/12/2017 תחול החובה להגיש דיווח מקוון בגין הצהרת מוכר ורוכש.

הפרת חובת ההצהרה כאמור, עלולה לגרור קנסות בגובה של 280 ₪ בעד כל שבועיים של פיגור לכל מוכר ורוכש.

נביא בפניכם את החריגים בעטיים לא תחול חובה זו ואת הדגשים החשובים לדיווח.

החריגים לחובת ההגשה המקוונת הם:

- עורך דין בן 66 שנים ומעלה שמגיש דיווח בשם חייב.

- חייב שאינו מיוצג ע"י עורך דין והוכיח למנהל כי אינו יכול להגיע למשרדי מיסוי מקרקעין עקב מגבלה פיזית או מכיוון ששוהה בחו"ל (באישור מראש של מנהל מיסוי מקרקעין).

- לא ניתן מבחינה טכנולוגית (שתלויה ברשות המיסים) להגיש את הדיווח באופן מקוון. במקרה של חריג זה, תפורסם הודעה מיוחדת ברשומות ובאתר הרשות.

- טרם קמה חובת הגשה מקוונת בעת הזו של בקשה לתיקון שומה (סעיף 85 לחוק) ושל הודעת השגה (סעיף 87 לחוק).***

10 נקודות שכדאי לדעת:

- מערכת הדיווח - הדיווח ייעשה באמצעות כניסה למערכת המייצגים במיסוי מקרקעין (אתר רשות המיסים) עם הכרטיס החכם האישי של המייצג.

- על מנת למלא את פרטי הדיווח יש לבחור את סוג הדיווח הנדרש.

- לא ניתן לדלג על מילוי שדות חובה בדיווח.

- קיים שדה של הערות בסיום הדיווח במסגרתו ניתן לתת דגשים והערות לדיווח ולאופן מילויו ע"י המייצג.

- לא ניתן לדווח על מכירת שני נכסים שונים או יותר באותו דיווח מקוון.

- טפסים - חובה לצרף לדיווח את טופס 7009, טופס אימות הפרטים (חתום ומאומת).

- לאחר הגשת הדיווח המקוון תיפתח האפשרות לצרף מסמכים נלווים (טפסים, תחשיבים, מכתב נלווה וכו'). המערכת לא מנפיקה אישור על הגשת תוכן המסמך המצורף.

- הנפקת מס' שומה - עם הגשת הדיווח מתקבל מספר שומה לעסקה.

- שוברי תשלום - ניתן להנפיק שובר לתשלום המס באמצעות המערכת. יחד עם זאת, לא ניתן להנפיק שובר לתשלום מס שבח-מקדמה באופן מקוון ולצורך הנפקתו יש לגשת למשרדי מיסוי מקרקעין.

- אישורי מיסים - עם קבלת השומה ותשלום מלוא המס, ככלל, ניתן להנפיק אישורי מיסים תקפים להעברת הנכס ע"ש הרוכש בפנקסי רישום המקרקעין.

- ברצונך להפסיק את הקלדת הדיווח ולחזור אליו בהמשך על ידך או על ידי מייצג אחר (כרטיס חכם שונה)? יונפק לך מספר זמני שיקנה לך גישת כניסה והרשאה בפרטים שכבר הוזנו.

בהצלחה לקהל המייצגים וללקוחותיהם.


***עידכון - ניתן להגיש בקשות לתיקון שומה והשגות באמצעות המערכת המקוונת.Comments


bottom of page