top of page

הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול הקלות מיסוי על ידי יזם

בעבר, הפנייה לצורך הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי נעשתה בהתאם לסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"). לאור ביטולו של סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין ולאור חיקוקו של סעיף 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 (להלן: "חוק התחדשות עירונית") החל מיום 21/1/2017 הפנייה לצורך הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי תיעשה בהתאם לסעיף 15 לחוק התחדשות עירונית.


מטרת מסלול המיסוי - מטרתו של מסלול המיסוי היא לתמרץ בעלי דירות ויזמים פרטיים ליזום פרוייקטים של התחדשות עירונית, תוך מתן הטבות מס לפי הוראות פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין כלומר - פטור ממס שבח ליזם ופטור ממס רכישה לרוכשים ולפי הוראות סעיף 31א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") כלומר - מע"מ בשיעור אפס.


הגורם המאשר ותנאי הסף - על פי חוק ההתחדשות העירונית, רשאי שר הבינוי והשיכון (להלן: "השר"), לבקשת יזם, בהסכמת הרשות המקומית הרלוונטית ובהמלצת מנהל מיסוי מקרקעין, מנהל מס ערך מוסף וכן וועדה מייעצת המורכבת מנציגים שונים של שרי הממשלה (להלן: "הוועדה המייעצת" וביחד להלן: "הוועדה"), להכריז בצו על שטח שיש בו 12 יחידות דיור לפחות כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי, ובלבד שהן כלולות בתכנית לפינוי ובינוי שהופקדה הכוללת לפחות 24 יחידות דיור. בהתאם לצו ההכרזה, יראו את כל השטחים שהוכרזו כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי שהם חלק מהשטח המתוכנן, כמתחם אחד (להלן: "צו ההכרזה במסלול מיסוי").


החלטה מקדמית – בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), תשס"ד-2004 (להלן: "התקנות") בפני היזם, בהתאם לתקנה 3 לתקנות, עומדת אפשרות לבקש החלטה מקדמית מהוועדה לפיה הוועדה רשאית להמליץ לשר להכריז על המקרקעין כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי, לאחר שהוגשה בקשה וצורפו אליה המסמכים הנדרשים.


תוקף צו ההכרזה - תוקפו של צו ההכרזה במסלול מיסוי יהיה לתקופה שנקבעה בו, אך לא יותר משש שנים מיום תחילתו. ואולם, השר רשאי, בהמלצת הוועדה ולפי כללים שקבעה הוועדה, להאריך תוקפו של צו ההכרזה במסלול מיסוי לתקופה נוספת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת ההכרזה הראשונה או לחדש את צו ההכרזה בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפו לתקופה נוספת שלא תעלה על שש שנים.

Comentários


bottom of page