top of page

טפסים

נוהל בניין השכרה למגורים 2/201

נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון.

7739

טופס הוראת שעה לבנייה רווייה.

7009

הצהרה על נכונות פרטים בהצהרה המקוונת.

7920

הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - מסלול אי חיוב בשבח.

7919

הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - מסלול חיוב בשבח.

7914

הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת.

7912

הצהרה משלימה להצהר הראשית שהוגשה בתאריך.

7751

הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א.

7738

הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2 (א)

7158

תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק.

7157

תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית.

7155

בקשה להקטנת שיעורי מקדמה.

7156

בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה.

7152

בקשה לתשלום מקדמה.

7100

בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין.

7097

הצהרה על מכירת משק חלקאי - נספח להצהרה.

7086

הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96.

7085

בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85.

7067

הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963.

7040

מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה.

704

בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד.

7039

הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה.

7036

הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים.

703

בקשה לפעולות ושירותים.

7025

הודעה על מכירת אופציה במקרקעין.

7020

בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי.

7013

השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד 1963.

7010

הודעה על הקצאה.

701

דיווח על בניית פרויקט חדש.

7008

עידכון פרטי עו"ד.

7006

הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי.

7004

בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד.

7003

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין.

7002

הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע"י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017.

7000b

הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע"י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017.

7000

הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע"י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017.

6130

תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד.

6120

בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי".

501

בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים.

2988

הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה.

2973

טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים.

2681

בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים.

2856

מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961.

2857

בקשה למסירת מידע לשמאים.

bottom of page