top of page
  • Facebook Social Icon

פטור ממס רכישה לדירת מגורים

.במכירת זכות במקרקעין הרוכש יהיה חייב בדיווח על רכישת המקרקעין ובתשלום המס החייב בגין רכישת מקרקעין

 -הדיווח ייעשה בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין ויכלול את כל הפרטים הבאים

 ;פרטי הזכות שנרכשה-

;פרטי העסקה-

;התמורה ששולמה תמורת הזכות במקרקעין-

;מועד רכישת הזכות-

;סכום המס המגיע ודרך חישובו-

.זכאות לפטור או להנחה מהמס החל-

 :בצירוף לדיווח עם כל הפרטים לעיל חובה לצרף, החל מכניסת חובת הגשת הדיווח המקוון לתוקף, את טופס הצהרת אימות פרטים - 7005 או 7009, לפי העניין

טופס 7005

טופס 7009

:2017-המשמעות של הטפסים הם בהתאם לכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-

הצהרת אימות פרטים" - טופס המודפס על דף נייר ושנקבע לפי סעיף 112 לחוק שבו החייב חתם כי הוא מאשר את הדיווח המקוון שדיווח מגיש המסמך, ושעורך דין או עובד הרשות אימת את חתימתו בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותו והסביר לו את מהות ההצהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהחייב חותם מרצונו

bottom of page