top of page

4 נהלים חדשים לזירוז אישורי מיסים במקרקעין

בשנים האחרונות הרשויות השונות ובמיוחד הנהלת מיסוי מקרקעין והנהלת מרשם הזכויות במקרקעין (הטאבו), מקדמות צעדים לזירוז קבלת אישורי מיסים בעסקאות מקרקעין.


תחילתם של הצעדים בפרסום תיקון מס' 89 לחוק מיסוי מקרקעין המאפשר החל מחודש מאי 2018 קיצור משמעותי של טווח הזמנים בין מועד חתימת עסקה במקרקעין ועד לקבלת אישורי מיסים לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין זאת על אף טרם סיומו של ההליך השומתי. למעבר לטבלה מסכמת של אישורי המיסים החדשים לפי תיקון מס' 89 יש ללחוץ כאן.


לאחרונה (3/2020), פורסמו 4 נהלים חדשים, אשר כוללים גם הנחיות לפעולות בלשכות הרישום וגם הנחיות לפעולות במשרדי מיסוי מקרקעין ומטרתם להביא לקיצור זמני הרישום בעסקאות שיפורטו.


הנהלים החדשים וההסבר להם הם כדלקמן:

1. נוהל מס' 1, אופן המצאת אישורי מסים לבקשה לייחוד דירות בבית משותף – לפי נוהל זה, ניתן יהיה להגיש אישורי מיסים (מס שבח ומס רכישה) לייחוד דירות בבית משותף בשתי אפשרויות לבחירת עוה"ד/הצדדים לעסקה:

1.1. אפשרות ראשונה – כפי שהיה נהוג עד היום, בקשה לייחוד דירות חתומה ע"י משרדי מיסוי מקרקעין, עם חותמת בשיטת מניפה.

1.2. אפשרות שניה – באמצעות תצהיר שימולא ע"י עו"ד (ויאומת ע"י עו"ד אחר) המעיד כי הבקשה לייחוד הדירות משקפת את זכויות בעלי הדירות בדיוק כפי שדווח למשרדי מיסוי מקרקעין.

2. נוהל מס' 2, אישורי מיסים לחניה או מחסן שנרשמו בחלקה הסמוכה ולחלקה בה רשומה הדירה – לפי נוהל זה, יתאפשר רישום חכירה של חניה או מחסן בחלקה סמוכה לחלקה בה רשומה הדירה בבית משותף וזאת בתנאים המצטברים הבאים:

2.1. תחת ההנחה שתיטען הטענה שמדובר בחכירה הקשורה לאותה הדירה;

2.2. הרישום של החניה או של המחסן יתאפשר ביחס לתת החלקה של הדירה בלבד;

2.3. הגשת הבקשה לרישום החניה או המחסן תהיה בד בבד עם רישום עסקת הדירה;

2.4. יצורף תצהיר ע"י עורך הדין שמגיש את התיק לרישום לכך ש- (1) מדובר בהצמדה שנמכרה יחד עם הדירה ונכללה בדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין ולכך ש- (2) לא מדובר בעסקה נפרדת.

3. נוהל מס' 3, רישום נכס על אף היעדר התאמה בין אישורי המס לפרטי הנכס – לפי נוהל זה יתאפשר רישום נכס על אף היעדר התאמה בין זיהוי הנכס המופיע באישורי המסים לבין הנכס מושא הפעולה. התנאי לרישום הוא תצהיר של עורך דין המעיד כי אישורי המס שצורפו מתייחסים לפעולה המבוקשת לרישום בשטר או בבקשה ולא יהיה צורך בתיקון האישור.

4. נוהל מס' 4 (הוראת ביצוע), פטור מהצגת אישורי מיסים בתיקוני טעות סופר – נוהל זה מטפל ב-3 מקרים פרטניים בהם מתגלות טעויות סופר שנפלו ברישום המקורי והם כדלקמן:

4.1. החלפת תתי חלקות בבית משותף: ניתן לבצע טעות רישומית באמצעות החלפת תתי חלקות בין בעלים בבית משותף, ללא אישורי מיסים, רק במקרה בו שטח תתי החלקות זהה בקירוב.

4.2. החלפת הצמדות לדירות בבית משותף: ניתן לבצע טעות רישומית באמצעות החלפת הצמדות (לדוגמא מחסן, חניה) בין דירות בבית משותף, ללא אישורי מיסים, רק במקרה בו שטח ההצמדות זהה בקירוב.

4.3. תיקון מספרי בתת החלקות בבית משותף: במקרה בו במסגרת הרישום המקורי נפלה טעות סופר ברשימה של אחת מתתי החלקות בבית המשותף בעקבותיה תתי החלקות נרשמו בטעות, אין צורך להמציא אישור מיסים לתיקון ובלבד שיצורף תצהיר של עורך הדין שרשם את הבית המשותף או עורך דין שבדק את כל מסמכי הרישום של הבית המשותף, ובתצהירו מעיד כי מדובר בטעות סופר שנבעה מהרישום המקורי ואשר השליכה על כלל היחידות לגביהן מבוקש התיקון.

לסיכום, הכלים של עוה"ד משתכללים ומשתפרים בהתאמה לשיפור הכלים ע"י הרשויות. לפיכך, לאור הוראות אלו והוראות מוקדמות יותר בעניין זירוז טיפול של עסקאות במקרקעין, ברצוני לברך על מערך השיפורים באישורי המיסים ולחזק את ידי הגורמים הפועלים בעניין – עו"ד שי אהרונוביץ סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המיסים ועו"ד שלומי הייזלר הממונה על המרשם ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ולצוותים שעובדים עימם ללא לאות.


Comments


bottom of page