top of page

פריסה במס השבח

עודכן: 22 ביוני 2018

פריסה במס שבח היא אפשרות להפחתת מס השבח במכירת נכס מקרקעין תוך שימוש בנתוני ההכנסות האישיות של המוכר במס הכנסה, ונפרט:


סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי לצורך חישוב מס השבח, רשאי אדם שמוכר נכס מקרקעין לבקש פריסה של הרווח הריאלי לחלקים שנתיים שווים, לתקופה של עד ארבע שנים המסתיימות בשנת המכירה, ואולם לא יותר מתקופת הבעלות בנכס.


הפריסה נועדה להפחתת שיעור המס המשוקלל של הנישום תוך ניצול מדרגות המס השולי שעדיין לא נוצלו על ידו ותוך ניצול נקודות הזיכוי במידה ולא נוצלו.


במכירת מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001 שיעור מס השבח החל על יחיד בגין השבח הריאלי עד ליום 6.11.2001 הוא בשיעור 47% (לשנת 2017), שיעור מס השבח בגין יתרת השבח הריאלי שנוצר מיום 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2011 עומד על 20% ושיעור מס השבח בגין יתרת השבח הריאלי שנוצר מיום 1.1.2012 ואילך הוא בשיעור של 25%.


חישוב המס בדרך של פריסה ייעשה על השבח שנוצר עד ליום 6.11.2001 בשיעור של 47% כך ששיעורי המס השוליים מפחיתים את המס הגבוה בשיעור 47% לשיעורי מס נמוכים יותר כך שעלול להיווצר חיסכון במס.


למוכר בן 60 ומעלה בשנת המכירה, מדרגות המס יתחילו משיעור של 10% ומעלה מפאת גילו. לעומת זאת, פריסה למוכר צעיר יותר, מתחת לגיל 60, לא בהכרח תועיל שכן מדרגת המס הנמוכה ביותר להכנסתו שלא מיגיעה אישית של מי שטרם מלאו לו 60 הינה החל ממדרגת מס של 31%.Comments


bottom of page