top of page

פטור ממס שבח למוסד ציבורי

עודכן: 19 במאי 2018

⬅חוק מיסוי מקרקעין מעניק הסדר פטור מיוחד במכירת זכות במקרקעין על ידי מוסד ציבורי.


⬅תכלית הפטור היא להקל בנטל המס המוטל על מוסדות ציבור מתוך הנחה כי פעילותם מיועדת לרווחת הציבור. (עניין הקריטריונים לסיווג הארגון כמוסד ציבורי לצורך קבלת הפטור ממס שבח אינו נדון במאמר זה).


⬅סוג הפטור ממס שבח בידי המוסד הציבורי, המלא או החלקי, נגזר משני קריטריונים עיקריים: 1. מתקופת ההחזקה במקרקעין; 2. מאופן השימוש במקרקעין – במישרין או לא.


ונפרט: 🔴מסלול הפטור המלא (שנה ו-80%) - מוסד המבקש פטור זה נדרש להוכיח שני תנאים מצטברים: 1. המקרקעין היו בידיו לפחות שנה; 2. המקרקעין שימשו אותו במשך תקופה עיקרית מהתקופה שהמקרקעין היו בידיו (לפחות 80% מהתקופה).


🔴מסלול הפטור החלקי (שנה ופחות מ-80%) - מסלול זה מתייחס למקרים בהם המקרקעין לא שימשו את המוסד במישרין או ששימשו אותו לפרק זמן הנמוך מ-80% מסך תקופת ההחזקה. מסלול זה מקנה פטור הדרגתי המתחלק לשני סוגי פטורים:


1.החזקה קיצרת טווח - החזקת המקרקעין בין 1-4 שנים: יינתן פטור יחסי מהמס שיחושב כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד לבין כל התקופה שהזכות הייתה בידיו.


2.החזקה ארוכת טווח - החזקת הזכות במקרקעין לפחות 4 שנים: - יינתן פטור בשווי מחצית המס; - בנוסף יינתן פטור גם על חלק יחסי מהמחצית השנייה של המס, במידה ובתקופה זו שימשו המקרקעין את המוסד במישרין. *הפטור היחסי יהיה כיחס שבין תקופת השימוש במישרין לבין כל תקופת ההחזקה על ידי המוסד.


⬅סוגיית זהות המחזיק – בפס"ד קע"ל בע"מ (בעליון) נדונה השאלה מה הדין כאשר הזכות הוחזקה שלא ישירות בידי המוסד אלא באופן עקיף ע"י חברת בית? נפסק כי שבח ממכירה של מקרקעין בחברת בית אינו נחשב לשבח המיוחס לחבריה ולכן במקרה הנדון בו מוסד ציבורי החזיק בחברת בית שהחזיקה בנכס מקרקעין אינו נכלל בגדר הפטור למוסד ציבורי.


⬅לסיכום, בעת מכירת נכס מקרקעין על ידי מוסד ציבורי לצורך בחינת היקף הפטור ממס שבח יש לבדוק האם המוסד מחזיק באישור "מוסד ציבורי" לפי סעיף 49(א) לפקודה או 61(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מה משך תקופת ההחזקה (לפחות מעל שנה), מה סוג ההחזקה (במישרין או לא) והאם המוסד הציבורי הוא הבעלים הישיר של נכס המקרקעין.


*תרשים הזרימה ניתן למשתתפי הכנס השנתי של לשכת רואי החשבון בנושא עמותות ומלכ"רים מיום 16/5/18.


האמור לעיל אינו ממצה את הדיון בנושא.
Comments


bottom of page