top of page

פטור ממס בהעברת זכויות במקרקעין אגב גירושין

עודכן: 5 במאי 2018

הכלל הוא כי העברת זכויות במקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא תיחשב כ"מכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין. בהתאמה, גם העברת זכויות ב"איגוד מקרקעין" אגב גירושין לא תיחשב "פעולה באיגוד" (סעיף 4א לחוק).

לפיכך, במקרה זה לא תחול חובת דיווח על העברת הזכויות למנהל מיסוי מקרקעין ולא יחול מס שבח ומס רכישה.

4 סוגיות מרכזיות עולות בעניין זה:

1. האם רשויות המס נוקטות בגישה מרחיבה גם בהעברת נכסים נוספים אגב גירושין?

2. האם יחול היטל השבחה במועד העברת הזכויות?

3. האם קיימת חובת דיווח לרשויות המס - וכיצד מוצע לפעול בעניין מהבחינה הטקטית?

4. מהו יום ושווי הרכישה שייקבעו במכירת הזכויות מבן הזוג הנעבר לצד ג'?

דיון:

העברה פטורה של נכסים נוספים:

מכיוון שהעברת זכויות בחברה פרטית (שאינה מהווה איגוד מקרקעין) בין בני זוג או ילדיהם אגב גירושין אינה אפשרית מכוח סעיף הסמכה מפורש בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה, רשויות המס גילו דעתן כדלקמן:

✔בשתי החלטות מיסוי [מס' 7681/14 ו-1587/15] במסגרתן הנישומים ביקשו להעביר מבן הזוג לבן הזוג האחר מניות בחברה פרטית אגב גירושין (במקרה אחד החברה החזיקה במניות של "איגוד מקרקעין"), רשויות המס נקטו בגישה מקלה ואפשרו העברות אלה בפטור ממס שבח, ממס רכישה ובמקרה אחר גם בפטור ממס הכנסה, זאת תוך תנאים מסוימים שנקבעו בהחלטות המיסוי.

✔על אף היעדר סעיף מפורש בפקודת מס הכנסה לעניין פטור ממס בגין העברת זכויות אגב גירושין, עמדת רשויות המס בחוזר מס הכנסה מס' 5/2011 היא כי חלוקת נכסים אגב גירושין אינה מהווה "מכירה" לעניין פקודת מס הכנסה.

חבות בהיטל השבחה:

לא אחת קבעו ועדות ערר לתכנון ובניה כי העברת מקרקעין אגב הסכם גירושין מהווה מימוש זכויות המחייב בתשלום היטל השבחה. לפיכך, על עורך הדין להביא בחשבון את מרכיב היטל ההשבחה במסגרת האיזונים והחבויות של בני הזוג.

היעדר חובת הדיווח:

מכיוון שהעברת זכויות כאמור לעיל לא תיחשב כ"מכירה" או כ"פעולה באיגוד" לפי החוק אזי שעל העברה כאמור אין חובת דיווח למשרדי מיסוי מקרקעין. ברם, במקרה של העברת זכויות בחברה פרטית או העברת זכויות בנכסים אחרים (שאינם זכויות במקרקעין או באיגוד), על אף העמדה המקלה של רשויות המס כאמור, יש לדווח למען הזהירות או לכל הפחות לקבל את עמדת רשויות המס במסגרת בקשה מקדמית המאשרת את אי הדיווח.

בפועל, התוצאה היא כי העברת הזכויות תירשם בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) ע"ש בן הזוג הנעבר ולא תתעדכן אצל מנהל מיסוי מקרקעין. לפיכך, לצורכי נוחות, ניתן לעדכן את מנהל מיסוי מקרקעין על העברת הזכויות וכך לייתר את הוכחת מקור הזכויות בפני המנהל במכירה עתידית לצד ג'. יודגש כי העידכון הינו וולונטרי וכאמור אינו חייב בדין.

יום ושווי הרכישה במכירה לצד ג':

סעיף 4א לחוק קובע כי יום ושווי הרכישה שייקבעו במכירת הזכויות על ידי בן הזוג לצד ג', ייקבעו כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי בן הזוג מעביר הזכויות.

לסיכום, נדגיש כי בכדי שהעברת הזכויות אגב גירושין לא תיחשב "מכירה" - יש לכלול אותה במפורש בהסכם הגירושין אשר יקבל תוקף של פסק דין. בין אם ההסכם יאושר בבית הדין הרבני או בין אם בבית המשפט לענייני משפחה, חשוב תוכנו של ההסכם – בו יצוין במפורש שהעברת הזכויות בין בני הזוג – הם אגב גירושין.

בנסיבות אלו, יש חשיבות רבה להסדר נושא מכר הדירה בין בני זוג שמתגרשים עוד טרם החתימה על הסכם גירושין.Comments


bottom of page