עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון ספטמבר 2018, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ועוד בתחום מיסוי מקרקעין:


1. ו"ע (מחוזי חי') 20861-09-16 אאורה השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין

חברה א' התקשרה בהסכם חכירה מול רמ"י והתחייבה לשאת בהוצאות פיתוח. לאחר מכן מכרה חלק מהזכויות לחברה ב', שהתחייבה אף היא לשאת בחלק מהוצאות הפיתוח. נקבע כי אין לכלול את הוצאות הפיתוח בשווי המכירה, כל עוד לא בוצע בפועל פיתוח במקרקעין במועד המכירה. לעניין זה אין להבחין בין חוכר ראשון (חברה א') לחוכר שני (חברה ב').


2. ו"ע (מחוזי נצ') 64356-06-16 אחים סלטי עסאם בע"מ נ' מדינת ישראל

המנהל קבע שווי של עסקה במקרקעין בסכום גבוה משמעותית מהשווי שנקבע בהסכם בין הצדדים. נקבע, כי המוכרת לא הוכיחה את טענתה לפיה העסקה נכרתה בנסיבות שאילצו אותה להתפשר על המחיר. משכך, קיים ספק בדבר תום ליבה ובדבר היעדרם של יחסים מיוחדים בינה לבין הרוכשת, ולכן היה המנהל מוסמך להתערב בשווי. השווי נקבע בהתבסס על חוו"ד השמאי מטעם המשיב, בהתעלם ממספר עסקאות אשר שווין היה גבוה באופן קיצוני.


3. ו"ע (מחוזי חי') 57111-05-16 BV נ' מנהל מס שבח חדרה

שווי המכירה בעסקה למכירת דירה נקבע לפי שווי שוק ולא בהתאם לתמורה החוזית, מאחר שהמוכרת לא הוכיחה כי לא התקיימו יחסים מיוחדים בינה לבין הרוכשת וכי המחיר נקבע בתום לב; כל עוד לא הוכח כי מוכר הדירה ניכה את מס התשומות ששילם ברכישתה, שווי הרכישה לצורך חישוב השבח יקבע לפי השווי כולל מע"מ; החברה העוררת לא הגישה דוחות על הכנסותיה ולכן ברור שלא ניכתה פחת מהכנסתה החייבת. לכן, אין מקום לנכות פחת מיתרת שווי הרכישה.


4. ו"ע 2262-03-17 עזבון המנוחה הלגה רולידר נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

על מגרש בנוי בית מגורים אשר הוקם בשנת 1947 ובו התגוררה המנוחה משנת 1947 ועד למועד פטירתה. המגרש המבונה עליו בנוי בית המגורים (לרבות בית המגורים) הוחכר מרמ"י ע"י המנוחה משנת 2014. ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי יש למסות את רכישת הנכס כקרקע ולפי שיעור מס רכישה של 6% בהתאם לעמדת המשיב ולא לפי שיעור מס רכישה של דירה כפי שביקשה העוררת.


5. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018

מטרת התיקון היא להקל על רוכשי דירות בקבוצת רכישה אשר הדירה הנרכשת היתה דירתם היחידה, בסיטואציה בה בניית הדירה מתעכבת ובינתיים הם רוכשים דירה נוספת. בתנאים הקבועים בתיקון, דירת קבוצת הרכישה לא תמנה במניין הדירות, כך שהדירה הנוספת תיחשב לדירה יחידה.


6. הודעה מרשות המיסים – בעניין החזר קנסות שהושתו על שומות מפוצלות

במסגרת תובענה ייצוגית שהתנהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, הודיעה לאחרונה רשות המסים כי עוד טרם הגשת התביעה, הונחו עובדיה לא להטיל קנס אי הצהרה במועד בגין שומה נלווית שפוצלה מהשומה הראשית ויש להותיר אך ורק קנס בגין אי הצהרה במועד על השומה הראשית. הרשות הבהירה כי, אין בהודעת החדילה כדי למנוע מנישום אשר חוייב בגין עסקאות החל מיום 31.3.11 בקנס אי הצהרה במועד, ביותר משומה אחת כאמור לעיל, הגשת פניה פרטנית.


תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.