top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון ספטמבר 2017, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

עודכן: 5 במאי 2018

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ותיקוני חקיקה חדשים בתחום מיסוי מקרקעין:

1. בג”צ 5016/17 ויינברג נ’ רשות המיסים

העותר ביקש לקזז הפסד מהשבח החייב במס במכירת דירה. לטענתו, גם אם הוא אינו רשאי לקזז את ההפסד הוא עדין זכאי לקבל מפקיד השומה אישור בדבר זכאותו לקיזוז ההפסד. נפסק, כי כל עוד לא הוכרעה המחלוקת המהותית בין העותר ורשות המיסים בדבר הזכאות לקיזוז ההפסד, אין מקום לטענת העותר, ורשות המיסים היתה זכאית שלא להמציא לו אישור על זכאות לקיזוז הפסדים.

2. ת"א 32814-11-15 כהן נ’ מדינת ישראל - רשות המיסים

העותרים, בני משפחת כהן (ההורים וילדיהם), ביקשו לקבל סעד הצהרתי לפיו דירה בת"א ודירה בבניין סמוך הינן בבעלות ילדי בני הזוג כהן, לאחר שהוחזקו בנאמנות ע"י הוריהם. רשות המסים לעומת זאת טענה כי לא הוכחה טענת הנאמנות וזו נטענה בעקבות הכוונה לממש את הדירות בגין חובו של האב לרשות המסים. ביהמ"ש המחוזי קבע כי את הקביעות הבאות: חוזה נאמנות יכול להיעשות בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, כי ניתן להכיר ב"נאמנות משתמעת" וכי קיומה אינו תלוי ברישום בפנקס כלשהו. לצד קביעות אלה, קבע ביהמ"ש כי עדיין על הטוען לקיומה של נאמנות להרים נטל שכנוע כבד במישור הראייתי. לגופו של עניין, נקבע כי במקרה זה לא מתקיימות הנסיבות ולא הורם נטל ההוכחה להחזקת הדירות בנאמנות ע"י ההורים עבור ילדיהם.

3. הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס’ 74), (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע”ז-2017

מוצע לקבוע מסלול הטבות מס שמבטל את המסלול הקיים. על פי הצעת החוק יוענקו ההטבות המס לחברה בלבד, בשל השכרת מחצית מדירות המגורים בבניין החדש. ככל שתקופת השכירות תהא ארוכה יותר הטבת המס תגדל (שיעורי המס ירדו באופן הדרגתי מ-11% ועד ל7.5%). הטבה נוספת היא חיוב במס רכישה בשיעור 0.5% לחברה ברכישת קרקע שעליה נבנה בניין שלפחות מחצית מהדירות בו הושכרו למגורים לתקופה של 15 שנה לפחות. הטבות המס מותנות בהתקיימות התנאים הבאים: הבניין כולל 30 דירות מגורים לפחות; ניתן לבניין היתר בנייה לאחר פרסום החוק ובנייתו הושלמה עד 31.12.2022 או שייעוד הקרקע עליה הוא נבנה שונה למגורים לפי התכנית החלה עליו או שנוספו לו לפחות 30 דירות לאחר יום פרסום החוק ועד 31.12.2022.

4. דיווח מקוון

ועדת הכספים אישרה את התקנות הקובעות כי הצהרות ומסמכים שיש להגיש לפי חוק מיסוי מקרקעין יוגשו באופן מקוון החל מיום 1.12.17. נכון למועד פרסום עדכון זה טרם פורסם נוסח רשמי של התקנות. מועד פרסום התקנות רלוונטי גם לתחולת הסדרים שנקבעו בחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 בנוגע למקדמת מס רכישה ולמסלול המקוצר לקבלת פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, אשר עתידים להיכנס לתוקף לאחר כניסתן לתוקף של תקנות הדיווח המקוון.

5. בוטל מס ריבוי דירות

ביום 6/8/17 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון במסגרתו החליט ביהמ"ש העליון ברוב דעות לעשות את הצו על תנאי לצו מוחלט ולהורות על ביטולו של החוק. ואולם, נקבע כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה שקדמו לדיון בוועדה וכי המחוקק יהיה רשאי להתחיל את הליך החקיקה משלב הדיון בוועדת-הכספים.


קישור לאתר הלשכה - http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?catID=8&pgID=387745


תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.


Comments


bottom of page