top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון נובמבר 2017, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

עודכן: 5 במאי 2018

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ותיקוני חקיקה חדשים בתחום מיסוי מקרקעין:

1. ו"ע (מחוזי ת"א) 44028-01-16 אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

תקרת הפטור הקבועה לעניין פטור ירושה לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין היא לדירה ולא למוכר, כך שאם מוכרים את הדירה שלושה יורשים, כל אחד יהיה זכאי לחלק יחסי מהתקרה בלבד. אם שווי הדירה הנמכרת עולה על תקרת הפטור, תיבחן הזכאות לחישוב ליניארי מוטב על הסכום שמעל התקרה, בתקופת המעבר לפי תיקון 76 (1.1.14 – 31.12.17), בהתאם לזכאותו של המוריש. במקרה זה נקבע כי כל אחד מהיורשים זכאי לחישוב המס הלינארי המוטב על הסכום שמעל תקרת הפטור, שכן אם המוריש היה מוכר את הדירה, הוא היה זכאי לחישוב זה.

2. ו"ע (מחוזי ת"א) 9451-10-16 רייך נ' מנהל מס שבח ת"א

בהליך של עיון חוזר בהחלטה קבעה ועדת הערר, כי פסה"ד בעניין בר גיורא (פס"ד שניתן בהסכמה בעליון), לפיו סעיף 85 לחוק יוצר התיישנות מהותית שלא ניתן להאריכה באמצעות סעיף 107 לחוק, אינו מהווה הלכה מחייבת, וחזרה על החלטתה הקודמת, לפיה במקרים חריגים יש לאפשר הארכת מועד לתיקון שומה.

3. ערר 85250/11 כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

ועדת הערר קבעה כי העברת מניות בין בעלי מניות בחברה המחזיקה במקרקעין (מהווה "איגוד מקרקעין" לפי חוק מיסוי מקרקעין), אינה מהווה מימוש לעניין היטל השבחה. כמו כן נקבע, כי העוררת, בעלת המניות בחברה, אינה בעלת המקרקעין אלא החברה וככל שתחול חבות בהיטל השבחה, היא תחול על החברה.

4. ה"ב 8/17 העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

ביום 29.12.16 פורסם חוק ההתייעלות במסגרתו הוטל מס על בעל מניות מהותי או קרובו בגין משיכת כספים בחברה, או בגין העמדת הנכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי באמצעות חקיקתו של סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה. לאחרונה פורסם חוזר מיסוי מקרקעין 08/2017 אשר מטרתו לפרט ולהבהיר את הוראות המעבר לסעיף 3(ט1) לפקודה בראי חוק מיסוי מקרקעין. לקריאת החוזר – לחצו כאן

5. הדיווח המקוון

ביום 15.10.17 פורסם נוסח התקנות והכללים בנושא הדיווח המקוון בהם נקבע, כי החובה להגשת דיווח מקוון תחל מיום 1.12.17 ואילך (חובת הגשת מקוונת של בקשה לתיקון שומה, השגה ומסמך כאמור בסעיף 96 לחוק, טרם קמה והיא תחול בתוך 30 ימים ממועד פרסום הודעה ברשומות). לחובת הדיווח המקוון ארבעה חריגים, בהתקיימם היא לא תחול: אם עורך הדין שמגיש מסמך מקרקעין בשם חייב הוא בן 66 או יותר ביום 15.10.2017; אם אין אפשרות במועד שבו הוגש המסמך להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת; חייב שאינו מיוצג ע"י עורך דין והוכיח למנהל כי אינו יכול להגיע למשרדי מיסוי מקרקעין עקב מגבלות פיזיות או מכיוון ששוהה בחו"ל (באישור מראש של המנהל); לא ניתן מבחינה טכנולוגית (שתלויה ברשות) להגיש את הדיווח באופן מקוון (במקרה זה תפורסם הודעה ברשומות ובאתר).


קישור לאתר הלשכה - http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?catID=8&pgID=389325


תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.


Comments


bottom of page