top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון מאי 2018, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ועוד בתחום מיסוי מקרקעין:

1. ע"א 6914/15 דוד אהרוני ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא (22.4.18)

המערערים החכירו מקרקעין שבבעלותם לחברת סונול לתקופה של 22 שנים החל משנת 1998, כאשר בהסכם נקבע, כי התמורה תשולם לשיעורין בתשלומים שנתיים. המערערים שילמו מס שבח על מלוא השווי המהוון של עסקת החכירה. לאחר מספר שנים טען פקיד השומה, כי מאחר שבוצע היוון והתמורה מתקבלת בתשלומים וגבוהה יותר מהתמורה המהוונת עליה שולם מס השבח, אזי בתשלומים שמקבלים המערערים גלומה ריבית עליה הם חייבים במס כהכנסה מריבית. בית המשפט העליון קבע, כי אין בעצם הפריסה לתשלומים או בהיוון התמורה כדי ללמד בהכרח על קיומה של עסקת אשראי המצמיחה לנישום ריבית החייבת במס הכנסה, וכי במקרה זה, בגין ההפרש שנוצר בין שומת מס השבח לתקבולים המתקבלים בפועל אין לשלם מס נוסף.

2. ו"ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (16.4.18)

בנסיבות העניין הועלתה טענה בדבר סתירת חזקת התא המשפחתי בין ידועים בציבור, כאשר לא מדובר במערכת היחסים הראשונה אליה נכנסו וכאשר יש להם ילדים ממערכות יחסים קודמות. ועדת הערר בחנה את תנאי הלכת שלמי – קיומו של הסכם ממון והפרדה רכושית בפועל. נקבע, כי הסכם הממון נחתם מאוחר אך משקף את המציאות שקדמה לו ועל כן עומד בתנאי הלכת שלמי להוכחת הפרדה רכושית. כן נקבע, כי בנסיבות העניין מגורים משותפים בדירת האישה אינם פוגעים בהפרדה הרכושית לגבי דירה זו, והיא תיחשב לדירת האישה בלבד למרות שבן הזוג לא משלם תמורה כלשהי לאישה בעד המגורים.

3. ו"ע (מחוזי ת"א) 68463-12-15 אופק-בובליל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א (25.3.18)

חברה התקשרה בעסקת קומבינציה במסגרתה רכשה זכויות במקרקעין כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים. חלק מהזכויות נרכשו על ידי החברה בנאמנות עבור בעלי המניות שלה. לגבי המקרקעין שנרכשו בנאמנות נחתם הסכם הזמנת שירותי בנייה בין החברה לבעלי המניות לבניית דירות עבור בעלי המניות. ועדת הערר קבעה, כי לא הוכחה נאמנות, בין היתר מאחר שעניין הנאמנות לא הוזכר בהסכם הקומבינציה, וכן משום שהוכח כי לחברה (הנאמן) היה אינטרס כלכלי במקרקעי בעלי המניות (הנהנים). לפיכך נקבע, בהסתמך, בין היתר, על הלכת בית המשפט העליון בעניין בני ויינר, כי מדובר בעסקה משולבת של רכישת קרקע על ידי החברה ומכירת דירות מגורים לבעלי המניות.

4. החלטת מיסוי בהסכם- קרן תחזוקה הונית בפרויקטים לפינוי בינוי (11.3.18)

קבלת דירה חדשה וגדולה יותר בפרויקטים של התחדשות עירונית, כרוכה בעלייה משמעותית בהיקף התשלומים הנדרשים עבור עלויות החזקת הבניין החדש. בהחלטת המיסוי נקבע, כי תשלומים שישלם היזם כדי לסייע במימון הוצאות אלו באמצעות קרן תחזוקה הונית שתוקם לצורך כך, יחשבו כתמורה בגין "כיסוי הוצאות כרוכות" כמשמעותן בסעיף 49כב(א) לפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין ומשכך יהיו פטורות ממס שבח.


תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.Comments


bottom of page