top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון מאי 2017, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ותיקוני חקיקה חדשים בתחום מיסוי מקרקעין:

1. ע"א 7869/14 ד.ד. ליה יזום והשקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקרעין ת"א (9.3.2017)

המערערות התקשרו בהסכם אופציה עם בעלי קרקע לפיו נקבע תנאי המתלה את האופציה בפינוי דיירים מוגנים, כאשר מרגע התקיימות התנאי, נדרשו המערערות להחליט האם לממש את האופציה או לא. ביהמ"ש העליון קבע, כי "הסכם האופציה" הוא למעשה הסכם מכר. ביהמ"ש התבסס בהחלטתו בעיקר על פרשנות הוראות שונות בהסכם האופציה, מהן עולה לעמדתו כי למקבלי האופציה לא היה חופש בחירה ממשי בנוגע למימוש או אי מימוש האופציה ואשר יש בהן כדי להעיד כי מדובר במכירה.

2. ו"ע (מחוזי חי') 7018-04-16 כספי נ' מנהל מסמ"ק חיפה (14.2.17)

במסגרת דיווח על עסקה של מכירת קרקע ביקשה הנישומה פריסה של השבח. במקביל ביקשה פטור ממס הכנסה לנכס לפי סעיף 9(5) לפקודה. הנישומה ביקשה לחשב את המס בפריסה תוך התחשבות בפטור ממס הכנסה שניתן לה בשל נכותה. ועדת הערר קבעה כי יש לחשב את מס השבח לפי ההכנסה החייבת, דהיינו לאחר קיזוזים, ניכויים ופטורים, ולכן הפטור עפ"י הפקודה לא יבוא בחשבון בחישוב שיעור המס בפריסה, שכן מקומו הוא בשלב הקודם – בעת חישוב ההכנסה החייבת.

3. ו"ע (מחוזי חי') 37792-09-14 קיויתי נ' מנהל מסמ"ק חיפה (22.3.2017)

בני זוג רכשו דירה משותפת בזמן שלאישה היתה דירה שקיבלה במתנה לפני הנישואין ובה התגוררו בני הזוג. נקבע כי מאחר שבני הזוג גרו בדירת האישה וניהלו בה משק בית משותף, היא נחשבת גם לדירת הבעל ולכן הוא לא יהנה ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה ברכישת הדירה המשותפת. בין היתר קבעה הוועדה, כי הלכת שלמי (הקובעת שני תנאים לסתירה חזקת התא המשפחתי - קיומו של הסכם ממון והוכחת הפרדה רכושית בפועל) חלה על המקרה הנדון על אף שהתקבלה לאחר מתן ההחלטה בהשגה שהגישו בני הזוג על שומת המנהל.

4. ו"ע (מחוזי י-ם) 61867-11-14 מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים (26.3.2017)

במקרה בו העוררת התקשרה בהסכם לרכישת מלון לפיו פוצלה התמורה בין המקרקעין לבין הציוד, דחה המנהל את עמדת העוררת לפיה שווי העסקה לצורך קביעת מס רכישה הוא שווי המקרקעין בלבד. ועדת הערר קבעה, כי הצדדים להסכם התייחסו למקרקעין ולמטלטלין כיחידה אחת לעניין קביעת שווי הזכות במקרקעין ולצורך חישוב מס הרכישה. הוועדה הסתמכה על עדויות בתיק לפיהן המלון נרכש כאשר לא היה פעיל, כי המטלטלין שהיו בו הושמדו וכי המלון נהרס עד לרמת המעטפת לצורך הקמתו מחדש. הוועדה ציינה בנוסף כי מסקנתה מתחזקת מעצם העובדה שהמוכרת לא ערערה על החלטת המנהל למסות את העסקה במס שבח לפי התמורה הכוללת של העסקה ללא פיצול. כן נקבע, כי מאחר שהפיצול האמור נעשה באופן מלאכותי, לא מתקיים החריג להגדרת "שווי המכירה" המאפשר קביעת השווי בהתאם לתמורה החוזית, ולכן יש לקבוע את השווי המכירה בהתאם לשווי השוק של הזכות הנמכרת (שווי המקרקעין והציוד).

5. מס ריבוי דירות - עדכון

במהלך חודש מרץ 2017 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה נדחה המועד לדיווח של החייבים במס ריבוי דירות על הדירות שבבעלותם והמס שהם חייבים בו, וזאת עד ליום 30.6.2017.

בנוסף, הוגשו תשובות לעתירות כנגד ההסדר החקיקתי בעניין מס ריבוי דירות, והדיון בבג"ץ הועבר להרכב מורחב של חמישה שופטים אשר יידון בעתירות ביום 9.5.2017.Comments


bottom of page