top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון מאי 2016, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד


פסקי הדין המעניינים שנפרט בעדכון זה הם:

  1. ו"ע 24036-03-14 לין ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א (8.3.16) נושא פסק הדין: לצורך סיווג נכס כדירת מגורים יש לבחון "פוטנציאל ממשי לשמש כמגורים", הן לצורכי חישוב מס שבח והן לצורכי חישוב מס הרכישה.

  2. ו"ע 12876-02-15 פרוצ'נסקי נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה ואח' (28.3.16) נושא פסק הדין: הוצאות ארנונה הן הוצאות שוטפות בלבד ולפיכך לא יותרו כהוצאות שהוצאו להשבחת הנכס בעת מכירת הנכס למרות שלא הותרו בניכוי גם במישור מס הכנסה.

  3. ע"א 3748/14 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ' עזבון אליהו מירון ז"ל ואח' (2.3.16) נושא פסק הדין: בית המשפט העליון פסק על דרך הפשרה והשיב למשיבים חלק מסכום המס, על אף פסק דינה של ועדת הערר שקבעה כי דינן של השומות העצמיות שהגישו העוררים (בערר) להתקבל, לאור התנהלות לא תקינה של המשיב בבואו ליתן החלטה בהשגה.

  4. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (התקבלה בכנסת ב-29.3.16) נושא התיקון: קיצור התקופה למכירת דירה קודמת ברכישת דירה חלופית לצורך תשלום מס רכישה מופחת, והקלה ביחס למעמדן של דירות ירושה.

בברכת חברים וקריאה פורה,


יו"ר (משותפים) פורום מסים

לשכת עורכי הדין

עו"ד רו"ח יוסי אלישע

עו"ד מאיר לינזן

עו"ד טל עצמון

יו"ר (משותפים) ועדת מיסוי מקרקעין

לשכת עורכי הדין   עו"ד מאיר מזרחי

עו"ד עקיבא שורץ

עו"ד ליאור נוימן

יו"ר (משותפים)  ועדת מיסוי מקרקעין

לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב:

עו"ד ינון ישי

עו"ד רועי עזרא

יו"ר (משותפים)  ועדת מיסוי מקרקעין

לשכת עורכי הדין מחוז מרכז:

עו"ד מוקי גורפיין

עו"ד רועי עזרא

ממונה

פורום מסים:

עו"ד יובל טייק

תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.

Kommentare


bottom of page