top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון יולי 2018, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

להלן סקירה דו-חודשית של פסיקה ועוד בתחום מיסוי מקרקעין:


1. תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

מטרת התיקון, אשר חל על עסקאות מיום 30.5.18, לאפשר למתקשרים בעסקאות במקרקעין להשלים את הליך רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בטרם הסתיימו הליכי שומות מס השבח ומס הרכישה. התיקון מוסיף אל המסלול הקיים של מקדמת מס שבח, שלושה מסלולים מקוצרים: מסלול אישור מס רכישה מקדמה לפיו ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור מס רכישה תוך 60 יום מיום העסקה, בתנאים מסוימים; מסלול לדירות מגורים פטורות לפיו ניתן לקבל אישורי מס שבח ורכישה בעסקאות בהן התקבל פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, בתוך 17 יום מיום הגשת ההצהרות (14 יום משנת 2019, 10 ימים משנת 2020), בתנאים מסוימים; ומסלול קבלת אישור ממס רכישה בתנאים שקבע המנהל, אשר נקבע כהוראת שעה עד 20.4.20, ומאפשר קבלת אישור מס רכישה באופן מידי לאחר עמידה בתנאים מסוימים, כגון היעדר חובות בשל קנסות, היעדר אישומים פליליים, היעדר ליקויים שונים בתחומי המס השונים ועוד. לעניין זה ר' גם ה"ב 2/18 המפרטת את המסלולים השונים ואת האופן בו ניתן להנפיק את אישורי המיסים במסלולים אלה).


2. ו"ע (מחוזי חי') 20028-12-14 מנו נ' מנהל מיסוי מקרקעין

האם דירת מגורים שננטשה והוזנחה במשך כ- 25 שנה, כך שהייתה מנותקת ממים וחשמל, דלתותיה היו פרוצות, הברזים פורקו, חדר האמבטיה נהרס, קירות הדירה היו מרוססים בכתובות צבע ומרבית הארונות נשברו ונהרסו, מהווה דירת מגורים מזכה לצורך קבלת פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין. ועדת הערר קבעה, כי הרס המתקנים הפיזיים ההכרחיים אינו מספיק כדי לקבוע שאין מדובר בדירת מגורים מזכה. הוועדה הסתמכה על המבחן כלכלי, לפיו אם השימוש המיטבי בנכס תומך בשיקום המבנה והשלמת החסר ולא בהריסתו ובנייתו מחדש, הנכס יוגדר כדירת מגורים. בנסיבות העניין קבעה הוועדה כי הנכס עומד בהגדרת מהווה דירת מגורים מזכה למרות הפגיעה הפיסית וההזנחה.


3. הודעת רשות המיסים בעניין פיצול השבח בין בני זוג בשומת מס הכנסה

בהודעה נקבע כי ניתן לפצל את השבח בעסקת מקרקעין בין בני זוג ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין, וזאת במסגרת הדו"ח השנתי המוגש לפקיד השומה. יש להבחין בין מכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני הזוג בחלקים שווים, לבין זכות שהוחזקה בידיהם בחלקים שאינם שווים. כאשר מדובר במכירת זכות שהוחזקה בחלקים שווים, יבוצע הפיצול במסגרת הדו"ח השנתי אצל פקיד השומה, ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין. במקרה בו בני הזוג מבקשים לפצל את השבח, יהיה עליהם להגיש בנפרד נספח בעניין רווח ההון של כל אחד מבני הזוג, למרות קיומה של שומת מס שבח משותפת. לעומת זאת, כאשר מדובר במכירת זכות שהוחזקה בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו פיצול לשתי שומות מס שבח נפרדות בהתאם לחלקו של כל אחד מבני הזוג. על בני הזוג לדווח בעת הגשת הדו"ח השנתי על הפיצול, בהתאם לחלוקה שבוצעה במשרדי מיסוי מקרקעין.


4. סיכום שנת 2017 – פרסום החטיבה המקצועית ברשות המיסים

במסגרת הסיכום השנתי פורסמו מספר הבהרות בעלות הלשכות רוחב. בתחום מיסוי מקרקעין, פורסמו הבהרות העוסקות בהמחאת פרויקטים של התחדשות עירונית בין יזמים, בטענת שיתוף בנכסים בין בני זוג לאחר מכירת הנכס, בהוצאתה של עסקה להשבת מקרקעין שמקורה בתניה חוזית מגדר "הפקעה", בביטול עסקה שמטרתה להתחמק מנושים וברכישת נכס בנאמנות עבור אחר בהליכי מכרז.


תודה לעו"ד מאיה כרמי ממשרד עוה"ד מאיר מזרחי ושות' על עזרתה בהכנת הסקירה.Comments


bottom of page