top of page

עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - גיליון יולי 2017, ועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עוה"ד

עודכן: 5 במאי 2018

1. ו"ע (מחוזי חי') 18942-06-15 הרצבורן נ' מנהל מסמ"ק חיפה (4.5.17)

העוררים היו בעלים של מגרש בשטח 590 מ"ר עליו בנוי בית מגורים בשטח 130 מ"ר. העוררים התקשרו בעסקה למכירת בית המגורים ו-30% מזכויות הבנייה בלבד וביקשו פטור מס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק. נקבע כי העוררים לא מכרו את כל זכויותיהם בדירת המגורים (הכוללת את הדירה ואת הקרקע המיועדת לשימושה הסביר) ולכן אינם זכאים לפטור.

2. ו"ע (מחוזי חי') 38114-03-15 פוליטי נ' מנהל מסמ"ק חיפה (4.5.17)

התקשרות קבלן בשתי עסקאות עם בעלים משותפים של מגרש שהם בני משפחה. העסקה עם ההורים היתה עסקת קומבינציה ונתגלעה מחלוקת לגבי השווי. ועדת הערר קיבלה את עמדת המשיב כי השווי ייקבע לפי שווי השוק של הקרקע הנמכרת ולא לפי שווי שירותי הבנייה, שהוא השווי המגלם למעשה את התמורה המוסכמת, וזאת בשל קיומם של יחסים מיוחדים בין הקבלן להורים, הנובעים מכך שהוא התקשר גם בעסקה עם הבת; העסקה עם הבת ובעלה כללה בניית דירה עבורם תמורת תשלום מזומן. המנהל טען לקיומה של עסקה במקרקעין (ולא שירותי בנייה), שכן התמורה שניתנה לבעלים מלמדת כי הם לא שמרו על היקף הזכויות שהיו להם עובר לעסקה ולכן מכרו למעשה זכויות לקבלן. טענה זו נדחתה בהיעדר הוכחה; התקבלה טענת המנהל להשתת קנס גירעון בנסיבות של פערים גדולים בשווי לצד קיומם של יחסים מיוחדים.

3. ו"ע (מחוזי ת"א) 48493-05-15 אקרמן נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א (21.5.17)

העוררים רכשו קרקע מהמוכרים, שסווגו כקבוצת רכישה יחד עם אחרים. נקבע כי מאחר שבמערכת היחסים בין העוררים למוכרים אין התחייבות מצד המוכרים להשלמת הבנייה כקבוע בסעיף 9(ג) לחוק, הרי שלא מדובר ברכישת דירת מגורים לפי חלופה זו; עם זאת, העוררים נכנסים בגדר החלופה השנייה הקבועה בסעיף הנ"ל, העוסקת בזכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשימוש למגורים, שכן הם נכנסו בנעלי המוכרים והפכו חלק מקבוצת הרכישה, ולכן נפסק, כי העוררים רכשו דירת מגורים ולא קרקע.

4. ו"ע (מחוזי ת"א) 9451-10-16 רייך נ' מנהל מס שבח ת"א (9.4.2017)

ועדת הערר קבעה כי ניתן להאריך בנסיבות העניין את המועד להגשת בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק (4 שנים) שהוגשה באיחור של חודש, מכוח סעיף 107 לחוק, בנסיבות בהן היתה טעות בתום לב בעריכת השומה העצמית, המהווה "סיבה מספקת" להארכת המועד.

5. מס ריבוי דירות – עדכון

במהלך חודש מרץ 2017, במקביל להעברת הדיון בבג"ץ להרכב מורחב של חמישה שופטים אשר ידון בהתנגדות לצו על-תנאי, פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה נדחה המועד לדיווח של החייבים במס ריבוי דירות עד ליום 30.6.2017. לאחרונה פרסמה הרשות הודעה נוספת לפיה יידחה מועד הדיווח בשנית עד ליום 31.7.2017.



Comments


bottom of page