top of page

הנחה של 20% במס השבח!


במטרה לעודד את הפעילות בשוק הנדל"ן בין השנים 2001 ועד 2003, המחוקק העניק בעבר (וגם היום) הנחות במס שבח ביחס למכירה של זכויות במקרקעין שנרכשו בתקופה כאמור לעיל ומנגד שלל את אותן ההטבות במקרים מסויימים.


המשמעות היא, כי שיעור מס השבח בעסקאות מקרקעין עלול להגיע לכ-38% ובחלק מהעסקאות ההנחה עשויה להיות משמעותית ולהפחית כמאות אלפי ש"ח עד מיליוני ש"ח.


כך, המחוקק העניק הנחה במס השבח שיחול בעסקת המקרקעין כדלקמן:

1. הנחה בשיעור של 20% ממס השבח שחל בעסקה – כאשר יום הרכישה של העסקה חל בין 7/11/2001 ליום 31/12/2002.

2. הנחה בשיעור של 10% ממס השבח שחל בעסקה – כאשר יום הרכישה של העסקה חל בין 1/1/2003 ליום 31/12/2003.


ההטבות לא יינתנו בעסקאות המקרקעין הבאות:

1. מכירת זכות במקרקעין שבעת רכישתה הייתה קרקע, אלא אם התקיימו במצטבר שני אלה:

1.1. ביום הרכישה הייתה קיימת תב"ע המתירה בניה על הקרקע;

1.2. נבנה על הקרקע בניין וזאת לא יאוחר מתום 5 שנים מיום הרכישה. לעניין זה, בהתאם לפס"ד אהוד ריזנברג, הסעיף אינו מחייב כי המוכרים הזכאים להנחה ממס הם אלה שצריכים לבנות על הקרקע תוך 5 שנים אלא שאת הבנייה יכולים להשלים גם הרוכשים.


2. הזכות במקרקעין התקבלה בידי המוכר אגב פירוק איגוד מקרקעין;


3. הזכות במקרקעין ניתנה למוכר במתנה;


4. הזכות במקרקעין ניתנה למוכר מ"קרוב";


5. הזכות נרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין;


6. הזכות היא במקרקעין ששונה ייעודם ממלאי עסקי לנכס קבוע.


ולסיכום, ההנחה כאמור לעיל היא כלי נוסף להפחתת מס השבח שמגיע לנישום שמוכר את זכויותיו במקרקעין. על הנישום הזכות לבקש הטבה זו והטבות נוספות על מנת להינות ממס מופחת ככל האפשר.Comments


bottom of page