top of page

הליך ההשגה במיסוי מקרקעין

הליך השגה הינו הליך מנהלי במסגרתו הנישום, באמצעות בא כוחו, מערער על החלטת מפקח מיסוי מקרקעין בשלב הדיווח, למפקח אחר מהמפקח שקיבל החלטה בתיק בשלב הדיווח. המפקח האחר הוא פקיד באותו משרד מיסוי מקרקעין איזורי – ושני המפקחים, זה שטיפל בדיווח וזה שטיפל בהשגה, כפופים לאותו מנהל משרד.


ההשגה תוגש תוך 30 ימים מיום שנמסרה השומה שהוצאה בשלב הדיווח לנישום. המנהל רשאי להעניק אורכה להגשת ההשגה מעבר ל-30 הימים, לבקשת הנישום, וזאת במידה והוכח לו כי הנישום היה מנוע מלהגישה מפאת סיבה סבירה (סעיף 87) או מפאת סיבה מספקת (במקרים חריגים מכח סעיף 107 לחוק).


הנישום רשאי, במסגרת הליך ההשגה, לבקש מהמנהל לחזור ולעיין ולשנות את השומה תוך פירוט הנימוקים להשגה, לסכום המס ולדרך חישוב המס. לנישום מוקנית הזכות לטעון הן בכתב והן במסגרת דיון בהשגה.


מכיוון שהחלטת המנהל בהשגה גם היא ניתנת לערעור אל בית המשפט המחוזי, חובתו של המפקח הדן בהשגה לתעד את הדיון שהתקיים עם הנישום במסגרת פרוטוקול שיכלול את עיקרי הטיעונים שעלו בדיון וזאת בהתאם לפס"ד גד קרן (פס"ד של ביהמ"ש העליון משנת 2017). כמו כן, גם החלטתו של המפקח בהשגה חייבת להיות מנומקת.


נביא 6 עניינים מיוחדים בנושא:


עניין מס' 1 - בעסקת נטו, במסגרתה הרוכש משלם את מס השבח בו חייב המוכר, נקבע במסגרת פס"ד גשמי ברכה כי הרוכש אינו רשאי להגיש השגה בשם המוכר על שומת מס השבח. לפיכך, מוצע במסגרת עסקאות נטו לחייב את המוכר להגיש השגה על שומות מס השבח לבקשת הרוכש וכן לחתום על יפוי כח בלתי חוזר למטרה זו.


עניין מס' 2 - לא תמיד משתלם להשיג על שומה! ונסביר: עת הנישום משיג על השומה שהוצאה לו בשלב הדיווח, הוא מסתכן בהגדלת סכום המס בחלק מרכיבי השומה שנקבעו בשלב הדיווח ע"י המפקח שדן בהשגה ולכן, חשוב להעריך את הסיכונים בטרם נקיטה בהליך השגה.


עניין מס' 3 - תשובת המנהל ומשלוח התשובה (לפי פס"ד נאמן) חייבת להיות תוך 8 חודשים מיום שהוגשה ההשגה או תוך 8 חודשים מיום שאישר המנהל כי המשיג הגיש את כל המסמכים שדרש ממנו – לפי המאוחר. קיימות אפשרויות הארכה נוספות אך הן חריגות ולא מיושמות כדבר שבשגרה.


עניין מס' 4 - אם המנהל לא עמד במועדים שנקבעו לו למתן תשובתו להשגה, יראו את ההשגה כאילו התקבלה!


עניין מס' 5 - אם הוצאה לנישום שומה מבלי שהנישום הגיש שומה עצמית, יוכל להגיש את ההשגה אך ורק אם יגיש בצירוף לה שומה עצמית. במקרה זה, תשובת המנהל (ומשלוחה) חייבת להיות תוך פרק זמן של 12 חודשים (בניגוד לתשובה בהשגה במקרים האחרים).


עניין מס' 6 - במצב בו המפקח שערך את השומה בשלב הדיווח קיבל את ההחלטה בשלב ההשגה לא יהיה תוקף להחלטה בהשגה (פס"ד באוהאוז).


לסיכום, הליך ההשגה הוא הליך מיוחד – הליך ערעור על החלטה של מפקח באותו משרד למפקח אחר באותו המשרד. מטרתו של הליך זה היא לנסות ולסיים את המחלוקת שנתגלעה בין הנישום לבין מנהל מיסוי מקרקעין בטרם העניין יתברר בפני בית המשפט המחוזי. להליך זה כללים מיוחדים, סיכויים וסיכונים בקביעת גובה שומת המס.Comments


bottom of page