top of page

הגנה וחסינות פלילית מלאה מפני עבירות במס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

עודכן: 25 במאי 2018

החסינות הפלילית תינתן גם על עבירות בתחום הלבנת הון.

אם נישום לא דיווחעל חשבונות בנק בחו"ל, לא שילם מע"מ, לא דיווח על עסקאות במקרקעין, לא שילם מיסים על הכנסות – זה הזמן לקבל חסינות פלילית מלאה!


לאחרונה רשויות המס הודיעו כי תוענק חסינות פלילית לאדם שיגיש בקשה (גם בקשה אנונימית בהליך מזורז) על הכנסות לא מדווחות לפי הכללים שנפרט –


הבקשה תוכל להיות אנונימית או גלויה, ובהליך מזורז.


הבקשה תפרט את סוגי העבירות אשר יהיו עבירות מכוח חוקי המס השונים: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף וחוק איסור הלבנת הון. בנוסף, ניתן להגיש בקשות להסיר את הסיכון הפלילי גם על עבירות מכוח חוק מס קנייה, פקודת המכס וחוק מסי מכס ובלו.


הגשת הבקשה באמצעות עורך דין מעניקה חיסיון מסוג עורך דין-לקוח אשר לא ניתן להסירו אלא בהליכים משפטיים סבוכים וארוכים ולעיתים נדירות בלבד.


הליך זה מהווה גם מסלול הזדמנותי להגיע לפשרה בעניין גובה המס שישולם על ידי הנישום.


טיפול מזורז ומקוצר בבקשות!

בקשות לגילוי מרצוןיטופלו גם במסלול מהיר דהיינו בסד זמנים קצר מ- 6 חודשים וזאת לעומת הגשת הבקשות במסלול הרגיל.


הגורם המוסמך יבחן את הבקשה תוך בדיקה של תנאים מסויימים ובעיקר האם הגילוי אמיתי ומלא.


חשוב לציין כי ניתן אף לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים שנובעים מהמפורט בבקשהבקשר לשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון.


לאחר שמתקבל אישור הממונה מטעם רשות המיסים, הטיפול ממשיך על ידי המשרד האיזורי המתמחה בסוג המס הנדון בבקשה, מתקבל אישור בדבר ההגנה מההליך הפלילי ומתנהלים דיונים מקצועיים בקשר לגובה המס שעל המבקש לשלם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

Comments


bottom of page