top of page

הארכת מועדים במיסוי מקרקעין עקב הקורונה

לאחרונה, בעקבות מצב החירום אליו נכנס רובו של המשק והאוכלוסיה במדינה עקב נגיף הקורונה, התקינה הממשלה תקנות שעת חירום בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה וביניהן, ביום 27/3/2020, הותקנו תקנות שעת חירום לדחיית תקופות בענייני הליכי מס (בנושאי מס הכנסה, מע"מ, מכס, חוק עידוד השקעות וחוקי מס נוספים) – מטרתו של מאמר זה לרכז את הדחיות בענייני מיסוי מקרקעין בלבד.


כבר כאן, טרם נסביר את הארכות המועדים השונות, נביא לידיעתכם כי המועד לדיווח ע"י מוכר וע"י רוכש זכות במקרקעין לפי סעיף 73 לחוק לא נדחה ולכן יש לדווח על עסקאות תוך עד 30 ימים מיום המכירה גם בתקופה זו.


בהתאם לתקנות, אם מועדי סיום המועדים בהוראות החיקוק שנפרט להלן חלים בין ה-22/3/2020 ל-31/5/2020 (להלן: "התקופה הקובעת") או חודשיים לאחר מכן, המועדים בתקופה הקובעת מכח החיקוק לא יבואו במניין תקופה זו. המועדים שיידחו הם ביחס למועדים הקצובים לפעולות הבאות מתוך סעיפי חוק מיסוי מקרקעין, כפי שיתואר להלן:


1. הקטנת מקדמת מס השבח, סעיפים 15(ה)(1), 15(ה)(2) ו-15(ו)(1) לחוק - על אף שלא נדחה המועד להגשת הצהרה ע"י מוכר וע"י רוכש זכות במקרקעין, נדחו המועדים לבקשה להקטנת שיעורי מקדמת מס השבח משיעור של 7.5% / 15% משווי המכירה (בהתאם לעובדות המקרה), לגובה השומה העצמית - תוך עד 30 ימים ממועד חתימה על הסכם המכר). בהתאמה, נדחה המועד בו חייב המנהל להשיב על בקשה להקטנת מקדמה - תוך עד 20 ימים ממועד הגשת הבקשה).


2. דחיית המועד להגשת הודעה על מכירת ורכישת אופציה ייחודית, סעיף 49י(א)(7) לחוק – המועד בחוק לדיווח הוא תוך עד 30 ימים ממועד הענקת האופציה.


3. דחיית המועד להודעה על דחיית יום המכירה בפרויקטים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי, תמ"א 38/1 ותמ"א 38/2), סעיפים 49כא(א), 49כא(ג)(2) לחוק ו-49לב2(א) - המועד להגשת ההודעה בחוק הוא תוך עד 30 ימים ממועד החתימה על ההסכם.


4. הוצאת שומה ע"י המנהל מהמועד שהוגש לו הדיווח, סעיף 78 לחוק – ככלל, למנהל עומד סד זמנים של עד 8 חודשים להוצאת שומת מס שבח ומס רכישה מהיום שנמסרה לו השומה העצמית.


5. המועד לתיקון שומה, סעיף 85 לחוק – בסמכות המנהל, בין ביזמתו ובין לפי דרישת הנישום, לתקן שומה תוך עד 4 שנים מיום שאושרה או נקבעה ע"י המנהל.


6. המועד להגשת השגה והמועד לתשובה בהשגה, סעיף 87 לחוק – עפ"י הסעיף, נישום שחולק על שומת המנהל, רשאי להשיג על השומה תוך עד 30 ימים מהיום שנמסרה לו הודעת השומה. ככלל, המנהל ישיב למשיג את החלטתו המנומקת בכתב בתוך עד 8 חודשים מיום שנמסרה לו הודעת ההשגה.


7. המעד להגשת ערר, סעיף 88 לחוק – באפשרותו של הנישום להגיש ערר על שומת המנהל תוך עד 30 ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.


נביא לידיעת הקורא כי צוינו המועדים של סעיפי החוק הנפוצים שהוארכו ולא המועדים ביחס לכל הסעיפים.

בנימה אישית, אנו חושבים שנכון היה בשעת חירום זו להאריך את המועדים גם ביחס לסעיף 73 לחוק (הצהרה על מכירה ורכישה של זכות במקרקעין) וגם ביחס להארכת ההתחייבות למכירת דירה ישנה במקום הדירה החדשה כדי ליהנות ממדרגות מס רכישה לדירה יחידה (לפי סעיף 9 לחוק) וכדי ליהנות מפטור מס שבח לפי דירה יחידה (לפי סעיף 49ג(1) לחוק) (הארכת 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה וככל שמדובר בדירת קבלן הארכת 12 חודשים ממועד סיום הבניה).Comentários


bottom of page