top of page

גילוי מרצון במיסוי מקרקעין – עד ה-31.12.19

עודכן: 22 ביוני 2018

לפונים שבקשתם תאושר תינתן חסינות פלילית, הבקשה יכולה להיות גם אנונימית וגם במסלול מקוצר, ונפרט:


לאחרונה פורסם נוהל גילוי מרצון לפיו נישומים יוכלו לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת מבלי להיות חשופים להליכים פליליים.


הנוהל מעניק חסינות על עבירות עפ"י חוק מיסוי מקרקעין, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק איסור הלבנת הון וחיקוקים הקשורים למיסי המכס והקנייה.


על מי חל הנוהל? גם על נישומים שלא דיווחו על עסקאות במקרקעין או שדיווחו על נתונים שגויים כגון תמורה מופחתת שקיבלו בגין מכירת נכס.


התמריץ של הנישום הוא להסדיר את החשיפה הפלילית מול רשות המיסים דרך מסלול "ירוק".


התנאים: הכניסה למסלול זה תהיה כפופה לאישור מראש תוך בחינת התקיימות התנאים כדלקמן:


✔ הגילוי היה מלא ואמיתי.

✔ במועד הפניה לא נערכה חקירה או בדיקה ע"יהרשות או ע"י המשטרה.

✔ במועד הפניה אין בידי רשות המיסים מידע הקשור לגילוי.

✔ הרשות רשאית שלא לאשר את הבקשה אם קיים מידע כלשהו ברשות שלטונית אחרת, באמצעי תקשורת, במסמך משפטי כלשהו או בהליכים אזרחיים ופליליים, לרבות בחו"ל.


האמור יחול על מידע לרבות בן/בת זוג של המבקש וחברות בשליטתם.


במידה ולא תאושר הבקשה, הרשות לא תעשה שימוש במידע שניתן במסגרת הבקשה.


להליך זה קיימים שני מסלולים אפשריים: בקשה גלויה או בקשה אנונימית.


תחולת הנוהל היא עד ליום 31/12/19 אך ביחס למסלול האנונימי התחולה היא רק עד ל-31/12/18.

קיים מסלול מקוצר לטיפול בבקשות אלה כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה הנובעת ממנו אינה עולה על 500,000 ₪ בשנות הדיווח.


הנוהל אף מאפשר לקזז הפסדים ולהשתמש בזיכויים של הנישום כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון לפי העניין ותחת תנאים מסויימים.


משרדנו מנוסה בהגשת בקשות לגילוי מרצון והסדרי מס לצורך קבלת חסינות פלילית מלאה, שמירה על אנונימיות של הלקוח בשלב הגשת הבקשה ובמקביל הקטנת חבות המס בהיבט האזרחי– מול מנהל מיסוי מקרקעין, פקידי השומה השונים ומנהל מע"מ.


Commentaires


bottom of page