top of page

גובה המקדמה למס השבח בהסכמי המכר

לקראת 1/1/18 - אם אתם עורכי דין שעורכים הסכמי מכר לדירות, העדכון הזה הוא חובה עבורכם.

הפסיקו עם ההרגל! עליכם לוודא שהשארתם את הכספים הנדרשים לנאמנות...‼אחרי שהתרגלתם לקבל אישורי מס שבח בעבור סכומי מקדמה נמוכים – לא עוד.


שימו לב: סכום מקדמה גבוה במכירת דירות מגורים החל מה-1/1/2018 ונפרט:

כידוע, במכירת דירות מגורים חלה חובת תשלום מקדמה ע"ח מס השבח.

לגבי עסקאות שנעשו בדירות מגורים מיום 1/6/14 ועד ליום 31/12/17 ושיעור המס הלינארי החדש חל עליהן (לפי סעיף 48א(ב2) לחוק), ולאור ההיגיון בכך שבעסקאות דלות מס אלה לא תחול מקדמה גבוהה ביחס לסכום המס הצפוי, נקבע במסגרת תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין, כי בהתקיים תנאים מסויימים – גובה המקדמה לצורך מס השבח (וקבלת אישור מס שבח-מקדמה לטאבו עם תשלום המקדמה) יהיה שווה לסכום המס שדווח בשומתו העצמית של המוכר.


לגבי עסקאות שייעשו החל מה-1/1/18, על אף חוסר ההיגיון בכך, הקלה זו לא תחול יותר וגובה המקדמה ע"ח מס השבח ייקבע בשיעור של 7.5%/15% משווי המכירה, בהתאם לזהות המוכר ובהתאם למועד רכישת הדירה (ע"י המוכר), זאת על אף שסכום המקדמה עלול לעלות פי כמה וכמה על סכום המס לפי השומה העצמית ולפי שומת המנהל.


לכן, מוצע לתת ביטוי לשינוי חשוב זה גם בהסכמי המכר וגם בשיקולים התזרימיים בעסקאות.Comments


bottom of page